Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Skogen brinner

Så här skrevs det i tidningen när skogen brann.

Avskrift ur Nerikes Allehanda, som finns arkiverad på biblioteket.

 

SKOGEN BRINNER!

 

Skogsbrand på Högsjö marker i går. Elden blossar upp idag.

I går eftermiddag bredde sig - från Örebro sett - ett grått töcken allt längre upp på himlen i öster och sydost och snart låg också själva slätten insvept i detta töcken varigenom skogsåsarne syntes gråblå. Det var rök i luften, det förnams icke blott av ögat utan också på lukten. Tydligen brunno skogar i stor utsträckning.Eld hade också vid middagstiden uppstått invid järnvägen på Högsjö skogsmarker i V.Vingåker och de flygande väldiga eldtungorna svepte fräsande och brusande fram med otrolig snabbhet i riktning särskilt åt väster och nordväst i riktning mot Fasttorpssjon och Brånntorpssjon i Lännäs, där Brevens skogsmarker börja. Här begränsades elden sent i går afton.

Elden hade vållats genom gnistor i lokomotivet. Järnvägen har vaktposter utställda för att förebygga och avvärja möjligen uppkommande eldfara men här räckte den hjälpen ej till. Från Högsjö, Katrineholm och Vingåker utryckte släckningsmanskap, likaså från Breven, vars styrka leddes av jägmästaire och skogvaktare. Från Örebro rekvirerades militärhjälp och därifrån sändes med tåg först 150 och sedan ytterligare 100 man.

f Landshövding Bergström reste i går afton till brandstället.

Det igår brunna området torde utgöra omkring tusen tunnland, huvudsakligen mossmarker och ungskog. För 19 år sedan gick skogsbrand fram i samma trakt.

Från Katrineholm avgick kl 7.30 på kvällen ett extratåg med släcknings-hjälp. Banvaktsstugor och flera gårdar voro starkt hotade. En banvaktsstuga räddades efter ett ihärdigt släckningsarbete. Tåg kunde endast med svårighet passera brandplatset och uppgående snälltåg blev över en timme försenat.

Elden började alldeles vid gränsen mellen Sörmland och Nerike. Den spred sig med förfärande hastighet å ömse sidor om järnvägslinjen.

 

é

 

Den brunna skogen tillhör nästan uteslutande ägaren av Högsjö, kammerherre von Mecklenburg.

Utmed järnvägen gick elden i går fram från Baggemossens banvaktsstuga till Sigfridsboda.

 

Idag på fm har elden ånyo blossat upp söder om järnvägen. Släcknings-och begränsnings-arbetena drivas med all fart.

ELDEN RYCKER FRAM

 

Vid 1-tiden på middagen i dag hade den åter uppflammande elden trots alla motande försök i väster gått fram till närheten av Mogetorp och Herrfallet samt i närheten av Korsmon, varför friska hjälptrupper måste rekvireras från såväl Örebro som Katrineholm. Från Örebro avreste på middagen en styrka på 100 man från Livregementets grenadjärer under befäl av tre officerare.

Det såg nu på middagen hotande ut för Brevens skogar vilka hittills varit oberörda, åtminstone i det närmaste.

 

TORSDAG 9 JULI 1914

HÖGSJÖBRANDEN Vid brandplatsen

En av Nerikes Allehandas medarbetare gjorde i går kväll ett kort besök i Kilsmo och meddelar följande:

Den i tisdags utbrutna elden på skogsmarker mellan Kilsmo och Högsjö stationer diskuteras livligt på tågen i synnerhet närmare brandplatsen. Nya rykten sprida sig ständigt om eldens fortsatta utbredning; i går

kväll ansåg man sig bestämt på tåget kunna påstå att den framryckt till Pålsboda. Nyfiket ungt och gammalt folk medföljde i går afton tåget i avsikt att taga skogsbranden betraktande.

Tåget går in på Kilsmo station efter ett par hemska signaler sjön Sotterns vattenspegel som den fantasirike skulle kunna taga för ett hav av rök blänker mellan lövträdsstammarna. Österifrån synes en tjock röksky stiga upp ur skogen och fortsätta västerut, förmörkande den nedgående solen. Himlen, i öster grå, blir i väster rödgul.

Från Kilsmo till brandplatsen - skogsbrandens yttersta gräns - är det över en halvmil på landsväg och inte mycket kortare på järnväg. Mellan av hettan förbrända åkrar går vägen in i skogen, som står tät och vacker och som tillhör Högsjö bruk. Det kommer sotigt folk från släckningen som åt detta håll är i det närmaste fullbordad.

In i skogen nära Slätfallet, en liten bondgård, ligger en del av Svea Trängkårs 150 man under befäl av löjtnanterna Hansson och Ligner. Det berättas oss, att då manskapet anlände och skulle bege sig till sitt släckningsområde, det tog eld på båda sidor om vägen, så att man i språngmarch måste fria sig, Beväringen ståtar i s.k. grötrockar, klädespersedlarna hade höljts med jord för att kunna skyddas mot gnistor och eld. De värnpliktiga ha här utfört ett styvt arbete med hackor, spadar och varjehanda släckningsredskap. Man slår ner lågorna med lövruskor och hindra eldens utbredning i sydlig riktning mot järnvägsstationen.

Elden i dessa trakter är som sagt i det närmaste släckt. Men nedhuggna, uppbrända granar vittna om förödelsen. Det ryker och pyr mellan tuvorna och i stubbarna, och då och då skjuter det upp en klar eldslåga, som griper i de torra grenarna, men dödas av vaktmanskapet.

Så är det i dessa trakter. Norrut går elden lös i större utsträckning och skogen genljuder av släckningsmanskapets rop.

Nere i Slätfallet skall tältas och militärerna krypa till kojs efter en mödosam dag.

Ögonen börja rinna i röken. Tåget går vid tiotiden.

Som igår nämdes uppblossande elden på nytt söder om järnvägen och fortfor hela dagen till inemot aftonen då man genom att fälla träd mot elden och med hjälp av vägen från Korsmon till Högsjö lyckades hålla stånd mot flammorna som förut häjdats på en vinkel Nyttorp - Slätfallet. Starkast var elden vid Herrfallet. Det i går härjade området är bevuxet med grov skog, oberörd av elden för 19 år sedan, Breda gator huggas där och var för att häjda elden, som i natt hållit sig inom gränserna. Brevens och Bysta skogar äro hittills skonade.

 

11 JULI 1914

ELDEN HÄJDAS vid vägen från Korsmon i Högsjöskogen

Man lyckades även igår hålla elden inom gränserna för brandorarådet, som uppgår till över 2.000 tunnland. I går arbetade här omkring 1.000 man militär, av dem 250 man från Göta och Svea livgarden i Stockholm, vilka utsänts på landshövding Bergströms begäran.

I dag meddelas att elden med framgång bekämpats och genom på-gjutning av vatten, som föres fram, dels på järnvägslinjen dels med tunnor, söker man få elden släckt på de farligaste gränspunkterna .

20 JULI 1914

HÖGSJÖBRANDEN UPPFLAMMAR Begränsad på lördagen

I lördags middag vid 2-tiden flammade elden upp på nytt vid Herrfallet. Inom en kort stund stod skogen i ljusan låga och stark västlig vind drev elden i östlig riktning mot Hägsjö station. Brandmanskapet, som utom civila, består av 100 man från Svea trängkår i Öerbro under befäl av kapten Blix, förstärktes med 200 man ur Livregementets grenadjärer. På aftonen kunde elden anses begränsad sedan den härjat omkring 100 tunnland.

500 man militär ha deltagit i släckningsarbetet och elden har nått en kvarts mil nära Högsjö.