Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Dombok 1598 Emigranter från Lännäs Immigranter till Lännäs Folketspark/Folketshus Katrinebrunn Lännäs Bygdegård Indelta soldater Posten Lännäs sparbank Vinöfärjan Lännäs kyrka Frikyrkor Olyckor Fornminneskarta Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening Hampetorps IF Bröllop Ransonering under 2:a värdskriget Milstenar Rekostruerad avlidna i Lännäs 18910 - 1815

Dombok 1598

Från tinget 1598 vid Askers Tingsstuga

14 februari, 3 mars och 11 September

 

Lännäsrelaterade mål som handlades

 

 

Kerdhe Jonns i Lennes till oluf i Bodha att For :be: Jons hadhe fångit en tiuf Som hadhe Stulitt någre fåår ifrån honom och menthe Sig wella förra tiufen till Örebro Slott och medel tid kom oluf i Bodha till Jons i lennes och Sadhe att Samme tiuf hadhe Stulitt från honom på 40 mk:r och Bad oluf Jöns att han måthe Fåå tiufuen hand emellan han wille förra honom till Slothett och Samme tiuf war hans hustrus Broder tog Så oluf tiufuen och bant honom. menthe Sigh att han skulle wtuisza huarst han hadhe giordt vtaf ded som hand hadhe Stulitt medan han så fordhe honom opått skogz Bygden wnslap tiufen honom endoch at hans granar hadhe Sett tiufen Sedhan i hans gård och althenstund hadhe Således tagitt tiufen till Sig och Slept honom wartt han Sacher till 40 mk efther thett 12 Cap: i tiuffuabalchen och Suare Sedhan till dhett tiufuen hade Stulitt ifrån andhre Forst Jfrån Jonns i Lennes 2 st:r Fåår ifrån anders Sechra (?) en kiorthil och en gumbor (?).

 

Kerdhe per Anderszon i Dimbo att hans grannar hafua och bruchatt kathesor och fiske wathen For hans äghor och äng och hermed begäradhe nampdens Synn och skipthe på fisker och Siö thett honom beiackades och skall delles them emellan wathen och fiske äghor therra.

 

 

Kerdhe Hans skrifuare till Nijls i Westerbodha att han war skyldig Salig Jons Nilszons Barn Rog – 1 t:a och haff:r han lofuat wella Bettalla Samme Rogh nestkommande Bartholomej och ähro theze i lofthe Bottued i lennes per girsznäs.

 

 

Kärdhe Mickell på Segerszio till måns helgestad på Sin legho pighos wegnar att For:b: måns hadhe köpslagitt med pighann om koo och hadhe gifuitt henne en halfslithin kiorthil endoch att pighan war icke fulckommelig Sinn egen målsman Förspordhe Forthenskull forskrefne michil för godhe men herridhofdingen och the tolf godhe men måthe werdhera kiorthelen och forskrefne måns måthe Bethala efter Som konn kan wardha werd. Til huilchet honom war Beiachatt att Så ske skulle.

 

Kerdhe Per i Sefredboda til lasze Nilszonn ibidem att han hadhe tagitt en koo ifrån honom olaglig Så att lasze hadhe Satt per koenn i pantt thog Så gor:be lasze konn igen för en dagen war uthe Som dhem emellan war och hadhe thett tilforande waritt för retha Blef Så Sacher till 3 mk:r för dombrott

 

 

( Källa Bertil Waldén : Askers och Sköllersta Tingslag: 1949 )