Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Gårdar A - B Gårdar C - D - E Gårdar F - G Gårdar H Gårdar I -J - K Gårdar L Gårdar M Gårdar N Gårdar O - P Gårdar R Gårdar S Gårdar T - U Gårdar V - W -X - Y Gårdar Å -Ä - Ö

Äspenäs

 Aspenas

svartling

 

äspenäs 1


FRU STINA SVARTLING,   född.   V.HOFSTEN.


FRUKTENS OCH BLOMMORNAS GYLLENE TID, en sensommardag i slutet af augusti,  då äppelträdens grenar hängde tunga af frukter och blommor i de mest lysande färger gjorde sin insats af lifligaste färgverkan i landskapet, besökte jag Espenäs i Närke, där fru Stina Svart-ling, född v. Hofsten, förlagt sin skola för kvinnliga elevers undervisning i trädgårds- och hushållets skötsel, vä-nad samt fjäderfäskötsel. Espenäs är härligt beläget helt nära stranden af den största af sjön Hjälmarens trenne fjärdar, den så kallade Stora Hjälmaren, ansenlig till bredd som längd, så att man från Espenäs ser motsatta stranden, Sörmlandslandet, som en smal, ställvis nästan oskönjbar rand i fjärran. Bostadsbyggnaden, gammaldags hemtreflig, till det yttre något moderniserad, och af hvilken »Mitt Hem» har en tilltalande bild att visa, ligger närmast omgifven af trädgård med blommande växter i grupper och rabatter. Något längre bort finnas åt ena hållet växthus och drifbänkar samt ett ansenligt område för odling af matnyttiga växter. På motsatt sida och på vederbörligt afstånd från det planterade området äro de befjädrade skarorna inrymda i sina byggnader med tillhörande gårdar eller få de, som ankorna göra, larfva fritt ned till stranden, därifrån de pä vattnet, segelbart till Stockholm, skulle kunna färdas dit om det gällde. Men de må visst så godt, där de befinna sig, att de föredraga att stanna där de äro.
I växthuset, bland drifbänkarna, hos de snälla hvita värphönsen eller de andra mer matnyttiga racerna, i väfstolarna eller på den ansvarsfulla posten framför köks-spiseln i och för matlagning är det eleverna finna sysselsättning allt efter den eller de olika kurser af undervisningen, de önska genomgå. Skolan är nämligen ordnad så, att den som så önskar kan få lära sig enbart trädgårdsskötsel eller fjäderfäskötsel, genomgå enbart hushålls- och väfnadsskolan, lära ettdera af dess ämnen eller dem jämte något annat o. s. v., som det bäst lämpar sig för eleven. Prisen äro också merendels beräknade efter undervisningen i hvar särskild ämnesgrupp och finnas angifna i det prospekt, som tillhandahålles från skolan. Däraf inhämtar man också, hvad eleverna inom hvarje af de olika ämnesfacken ha att lära. Undervisningen i trädgårdsskötsel till exempel, hvilken kurs börjar den 15 april och slutar den 15 oktober, omfattar sålunda bland annat jord- och gödningslära, drifbänkars läggning; glasinsättning, målning samt såning, vattning o. s. v. Vidare odling af köksväxter och blommor för grupper och rabatter, finare grönsakers såsom sparris, tomaters, kronärtskockors m. fls. odling; plantering och skötsel af krukväxter, rosor, drufvor, fruktträd och bärbuskar, bindning af växter samt till trädgårdsskötsel hörande bokföring. Därtill kommer torkning och beredning af frukter, bär och grönsaker samt konservering efter s. k. Wecks metod, som vid Espenäs tagit stor omfattning, - det kan inom parentes nämnas, att kvinnornas andelsförening Svenska Hem i Stockholm får betydliga förråd på detta sätt inlagda grönsaker från Espenäs, och litet hvar af dess kunder och andra torde känna till de med prydligt ordnadt innehåll, små morötter, pickles i hvar-jehanda fasoner, gröna och gula bönor o. d., försedda burkarna, som komma därifrån. För denna sin verksamhet på konserveringens område har också fru Svartling eröfrat åtskilliga första pris och hederspris på olika utställningar såsom i Örebro, Göteborg, Norrköping, Sköfde samt nu senast på årets höst; utställning i Stockholm af trädgårdsalster, då hederspris .tillika gafs för förtjänstfull verksamhet vid kvinnlig trädgårdsskola.

 

äspenäs 2


O.m denna verksamhet, som sålunda vunnit offentligt erkännande, skulle gifvetvis mycket ännu kunna vara att säga. Men jag måste afstå därifrån på grund af knappheten i det utrymme, jag vågar påräkna i tidskriftens spalter. Jag vill i stället som kanske bäst belysande för min uppfattning af skolans stora gagn för dess elever återge några intryck jag fått af dem själfva och det arbete, jag sett eller hört att de utfört. När jag sålunda, tänker på mitt besök vid Espenäs trädgårdsskola m. m., ser jag gärna framför mig den unga dam, jag fann sysslande i växthuset vid mitt inträde där. Det var hennes »vecka», växthusvecka, skulle man kanske kunna kalla det, då det ålåg henne att alldeles på egen hand, efter hvad det föreföll, ha tillsynen där--öfver. Mjukt och lätt, en riktigt vacker syn mot blommorna och den rika grönskan, rörde hon sig bland växter af många slag, rosor, vin, ormbunksarter och många, många fler, på hvilka jag icke känner namnet, plockade bort ett visset blad på ett häll; ordnade några växter i krukor på ett annat, krattade litet här, vattnade litet där och lämnade växthuset på aftonen; det var helgdagsafton i mönstergill ordning. Det var det yttre resultatet af en veckas arbete inom en liten del af ett af naturens stora riken, växtriket. Men jag föreställer mig, att arbetet också skall verka inåt så att säga, verka förfinande, förädlande, ja, hvarför icke fördjupande på den, som sysselsätter sig därmed. Ty kunskap om växtens lif från grodden till frösättningen betyder förtrolighet med något så förundransvärdt fritt och vackert inom naturen, att människans sinne knappt kan undgå att känna sig förvånadt och tjusadt däraf.
Detta var ett af intrycken jag fick af elevernas arbeten vid Espe-näs skola. Ett annat af mer praktisk art bör jag rättvisligen kanske också anföra. Vi, fru Svartling och jag, sutto som bäst på hennes kontor inbegripna i ett samspråk om väfnader. Vi hade framför oss ett par sådana, en präktig bonad af något hårdt glansigt garn och en annan ej mindre präktig duk, väfd af den person, fru Erika Ohlson,-som ger undervisning i väfskolan, och som inom parentes sagdt fick pris vid utställningen i Norrköping för utmärkt väfning. Dä kom en elev in, varm så att man ögonblickligen kunde förstå hvilken »vecka» hon för tillfället innehade, och hvilka »brännande

äspenäs 3

 

spörsmål» det ålåg henne att lösa. Ärendet gällde också att få veta, hur mycket socker hon fick taga till lingonsylten, som skulle kokas. Hon föreslog lika vikt mot bären, men det tyckte fru Svartling, och jag med i hemlighet, att det var
alldeles för mycket till hvardagssylt. Det öfver-lades ett ögonblick, och därpå var hon försvunnen igen till sina bär, arbetande, fostrande sig till duglighet inom ett område för kvinnlig verksamhet som är till verkligt praktiskt gagn för familj och samhälle. Ty nyttan af att lära laga mat, sköta höns, trädgårdar och dylikt, som sådana praktiska skolor som den på Espenäs ger undervisning i, , har en vidare betydelse än den närmast till hands liggande, som ofta rätt snäft uppskattas i att man lärt det eller det. Man får först och främst lära sig arbeta, utföra på eget ansvar något som är till praktiskt gagn. Därigenom får man också blicken öppen för sådan verksamhets betydelse och förmås skatta den rätt. Att både hälsa och glädje följa det slags arbete i spåren, jag här gjort en liten framställning af, är en gammal sats. Efter h vad jag tyckte mig finna, jäfvades den ej heller beträffande eleverna i fru Stina Svartlings skola på Espenäs.                                                      Hanna Wijnbladh.

Källa Mitt Hem 1909

Espenaes-annons-Idun-1902-nr-12.gif

Annons i Idun 1902  nr 12 (22 mars)

Espenaes-annons.gif
 Annons införd i Svensk Läraretidning  Nr 5 1903

 

ESPENÄS KVINNLIGA TRÄDGÅRDS­SKOLA, LENNÄS.

 

Vi lofvade i förra numret återkomma till några närmare upp­lysningar om Espenås.

Egendomen med detta namn är belägen i en särdeles natur­skön trakt vid Stora Hjälmaren, Den här förlagda skolan förestås af fru stina swartling, f, von Hofsten, och meddelar såväl prak­tisk som teoretisk undervisning. Bland schemats olika ämnen må anföras:

Trådgårdsskötsel; köksväxter, blommor, drifbänkars läggning, sålning, vattning etc,, finare grönsaker, såsom sparris, tomater, kronärtskockor, gurkor, meloner o. s. v., krukväxter: rosor, vindrufvor m. m,, fruktträd; Jord- och gödnmgslära; Binderi; Bokföring; •Konservering af grönsaker, frukt och bär; Beredning af saft, gelé, marmelad, bärvin, pickles, syltlök; Torkning af frukt, bär och grönsaker; Fjädcrfäsköttsel (frivillig).

Som synes är ju detta ett särdeles omfattande program, hvilket bör äga största intresse icke blott för blifvande husmödrar, särskildt på landet, utan äfven för de unga kvinnor, hvilka fundera öfver något lämpligt sätt att blifva »sina egna herrar». Det förefaller som om trädgårdsodlingen och dess många »afläggare» skulle erbjuda, många hittills obeaktade förvärfsmöjligheter, och klokt gör den, som nu, medan den nyvaknade rörelsen för en rationell träd­gårdsindustri — om vi så få uttrycka oss — är ung, skaffar sig de behöfliga kunskaperna för att kunna skapa sig en egen ställning innan konkurrensen blir för stor.

Kursen vid Espenäs räcker från 15 april till 15 oktober och kostar 125 kr. För hel inackordering, som fås i fru Swartlings familj, betalas 65 kr. pr månad. Elever från såväl Sverige som Norge, Danmark och Finland hafva hittills begagnat sig af undervisningen.

Flera hederspris hafva på utställningar tilldelats trädgårds­skolan, — senast år 1904 vid den stora utställningen i Göteborg, då Espenäs föreståndarinna och en hennes elev erhöllo de enda hederspris, som utdelades.

Att ett fridfullt och angenämt hemlif är rådande på det vackra Espenäs, försäkra alla dess elever.